Nieuwe website voor Health @ Work, integrale verzuimbegeleiding en biedt totaal oplossingen met betrekking tot preventie, zie

Maak een keuze:


Reintegratie

De Wet verbetering poortwachter is op 1 april 2002 van kracht geworden om de WAO-instroom drastisch te beperken.

Verantwoordelijkheid.
De werkgever is volledig verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. De werknemer wordt verplicht om mee te werken. Wanneer of werkgever of werknemer zich niet aan hun verplichtingen houden volgen er financiële sancties vanuit het UWV. Hierbij is het niet van belang of de werkgever schuld heeft aan het ziekteverzuim, een werknemer met een hernia vanwege te zwaar sporten bijvoorbeeld moet dus ook door de werkgever gere-integreerd worden.

Verzuim einde tweede jaar.
Aan het einde van het tweede jaar van verzuim dient de werknemer een WIA aanvraag samen met het re-integratieverslag in te leveren bij het UWV. Wanneer een werkgever naar mening van het UWV te weinig heeft gedaan om zijn werknemer uit de WIA te houden, kan er een sanctie opgelegd worden van  maximaal een jaar lang loon doorbetaling. In de praktijk wordt veelal de re-integratie 1ste  spoor, re-integratie bij de eigen werkgever en de re-integratie 2de spoor, re-integratie bij een andere werkgever, over het hoofd gezien of heeft te weinig de aandacht gehad. Wanneer een werknemer onvoldoende heeft meegewerkt kan deze als sanctie opgelegd krijgen de stopzetting van de loondoorbetaling door werkgever, ontzegging toegang tot de WIA of ontslag. Wanneer zowel werkgever als werknemer naar de mening van de UWV te weinig inspanningen hebben gepleegd om tot werkhervatting te komen kan het UWV de WIA-aanvraag afwijzen.

Health@Work staat voor vroege interventie.
Door vroegtijdige inspanningen en interventies in te zetten wordt voorkomen dat medewerkers langer uitvallen dan nodig. Voor de werkgever is het ook het gunstigst als het verzuim zo kort als mogelijk duurt, want de re-integratie kosten wegen niet op tegen die van de ziektekosten en loondoorbetaling, deze kunnen bij langdurig verzuim enorm hoog oplopen.

Aanpak Health@Work.
Bij dreigend langdurig verzuim is het van belang om zo snel mogelijk te interveniëren. Onze interventie ziet er als volgt uit:
Voor de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de bedrijfsarts een “Functiemogelijkheden lijst” (FML) opgesteld (de beperkingen).
Deze FML, de beperkingen,  worden door de arbeidsdeskundige omgezet naar mogelijkheden mbt de re-integratie voor de eigen functie, re-integratie 1ste dan wel re-integratie 2de spoor. 
De arbeidsdeskundige rapportage dient tevens als basis voor het in te zetten externe re-integratie traject 2de spoor.